Uppdaterad kravhantering för kundfordringar

Kravhantering kundfordringar

Med anledning av att vi i dagsläget har problem med förluster på utestående kundfordringar är det av högsta vikt att alla kliniker följer nedanstående rutin.

1. När en kund är färdigbehandlad på kliniken så är huvudrutinen att kunden betalar direkt via kort eller delbetalning. Att lämna ut en faktura till kunden bör vi så långt det är möjligt undvika då det är risk att vi inte får betalt, vilket medför att lönsamheten försämras och administrationen ökar både för klinikerna och ekonomiavdelningen.

2. Vid utebliven betalning av en utställd faktura ska påminnelse skickas efter fem arbetsdagar från det att fakturan förfallit till betalning. Detta är inget som vi får göra några undantag ifrån utan påminnelsen måste skickas. Påminnelsen ska utformas trevligt med iakttagande av kundrelation. Förslagsvis avsätts en förutbestämd dag varje vecka för uppföljning av obetalda kundfordringar och utskick av betalningspåminnelser.

3. Uteblir betalningen efter ytterligare fem arbetsdagar skickas en andra påminnelse från kliniken.

4. Efter ytterligare fem dagars utebliven betalning skickas ärendet till huvudkontorets ekonomiavdelning som hanterar den fortsatta processen.
För att kunna erhålla tandvårdsstöd måste patienten ha betalat patientavgiften, alternativt att vårdgivaren vidtagit alla tänkbara åtgärder för att driva in fordran annars riskerar vi att inte erhålla tandvårdsstöd.

Tidsfrister

Alla kliniker ska skicka kundreskontran, som visar utestående fordringar, till ekonomiavdelningen senast den tredje arbetsdagen efter månadsskiftet varje månad.

Alla kliniker ska skicka kundreskontran, som visar utestående fordringar, till ekonomiavdelningen senast den tredje arbetsdagen efter månadsskiftet varje månad.


Krediteringar

Krediteringar upp till 5000 kr får godkännas av lokal klinikledare. HK måste få en lista på vilka patienter som krediteras i systemet. Krediteringar över 5000 kr måste godkännas av VD eller CFO.
OBS att HK, ekonomi@orasolv.se måste få lista över vilka patienter och belopp som krediteras i journalsystemet.


Kundförluster

Vid en konstaterad kundförlust, efter att Prioriet Inkasso meddelat att indrivning misslyckats skall beloppet krediteras i journalsystemet. HK, ekonomi@orasolv.se skall erhålla information om patient och belopp.


Om ni har några frågor eller funderingar kring ovanstående så är ni välkomna att kontakta ekonomiavdelningen.

Med vänlig hälsning,
Mikael Lind, CFO

Lämna ett svar