Försäkringar från Söderberg och Partners

Happident tillhandahåller tillsammans med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners en frivillig gruppförsäkring för medarbetare. Försäkringslösningen är upphandlad med underlag av en stor grupp individer och företag. Detta ger fördelar i form av bättre premier, generösare villkor samt enkla anslutningsregler.

De försäkringar som finns med i lösningen är:

 • Livförsäkring
 • Engångsbelopp vid långvarig sjukdom
 • Barn- & ungdomsförsäkring
 • Sjuk- & olycksfallsförsäkring
 • Inkomstförstärkning vid sjukskrivning
 • Inkomstförstärkning vid arbetslöshet
 • Sjukvårdsförsäkring

 

Försäkringens premier betalas genom löneavdrag.

För mer information och ansökan så finns samtliga blanketter på Söderberg & Partners hemsida under följande länk: Söderberg & Partners

Logga in med följande uppgifter:

 

Användarnamn: PlusplanGruppEx

Lösenord: plusgruppex

 

Du kan även kontakta Söderberg & Partners på:

Telefon: 060-740 24 40

E-post: grupp@sodebergpartners.se

Happidents affärsidé, vision och mission

Affärsidé

Happident är en modern tandvårdskedja med kliniker i Sveriges större städer. Organisationen präglas av en flexibel arbetsmodell och ett nätverk mellan klinikerna som skapar trygghet, möjligheter och komfort för såväl medarbetare som patienter. Happident ägs, drivs och finansieras av tandvårdspersonal som har klinisk förståelse och ett personligt engagemang i kliniska utmaningar.

Mission

Att genom vår unika företagskultur, organisation och arbetssätt (klustermodellen) erbjuda rätt kompetens, på rätt plats och i rätt tid – under ett och samma tak – genom hela patientresan.

Vision 

Målet är att genom ett heltäckande utbud och inbjudande miljöer utforma Sveriges mest eftertraktade tandvård, både för patienter och personal och därmed skapa leenden för livet.

GDPR och klinikerna

Patientdatalagen (2008:355) reglerar hur personuppgifter får hanteras inom hälso- och sjukvården och lagen måste ligga i linje med kraven i GDPR.

Dagens patientdatalag är i stort sett förenlig med GDPR, vilket är positivt för vår verksamhet eftersom att det då inte innebär några större förändringar i hur vi ska arbeta ut mot våra patienter. Det innebär att om vi följer patientdatalagen så efterlever vi även kraven i GDPR. Nya dataskyddslagen (se mer info nedan) och patientsäkerhetslagen (2010:659) är andra relevanta lagar som påverkar behandlingen av personuppgifter.

Patientdatalagen (2008:355)

Nedan är de viktigaste paragraferna som rör personuppgiftsbehandling i patientdatalagen (2008:355):

1 § Vid vård av patienter ska det föras patientjournal. En patientjournal ska föras för varje patient och får inte vara gemensam för flera patienter.

2 § Syftet med att föra en patientjournal är i första hand att bidra till en god och säker vård av patienten.

6 § En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten. Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehålla:

 1. uppgift om patientens identitet,
 2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården,
 3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder,
 4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder,
 5. uppgift om den information som lämnats till patienten, dennes vårdnadshavare och övriga närstående och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en ny medicinsk bedömning, samt
 6. uppgift om att en patient har beslutat att avstå från viss vård eller behandling.

Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes (2014:827).

11 § Om en journalhandling eller en avskrift eller kopia av handlingen har lämnats ut till någon, ska det dokumenteras i patientjournalen vem som har fått handlingen, avskriften eller kopian och när denna har lämnats ut. Detta gäller dock inte utlämnande genom direktåtkomst.

Personuppgiftslagen (1998:204) och nya dataskyddslagen

Det kommer införas en ny dataskyddslag som är en nationell anpassning av GDPR. I dagsläget har det inte klubbats igenom men inom hälso- och sjukvården kommer det mycket troligt att vara liknande riktlinjer som i tidigare personuppgiftslagen (1998:204). Följande paragrafer är viktiga för vår verksamhet:

1 § Inre sekretess
Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

2 § Tilldelning av behörighet för elektronisk åtkomst
En vårdgivare ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till sådana uppgifter om patienter som förs helt eller delvis automatiserat.

3 § Kontroll av elektronisk åtkomst
En vårdgivare ska se till att åtkomst till sådana uppgifter om patienter som förs helt eller delvis automatiserat dokumenteras och kan kontrolleras. Vårdgivare ska göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter.

Lathund i mailkryptering

Happident använder huvudsakligen programmet Office365 som arbetsredskap. I Outlook (mailprogrammet som är del av Office365) finns möjligheten att kryptera mail. På så vis lämnar mailet aldrig mailservern och ingen kan ”hacka” mailet på väg till mottagaren.

Det krypterade meddelandet finns kvar i två (2) månader efter att det skickats. Se därför till att spara meddelandet / informationen om det behövs längre än så.

Om du vill skicka kort info till en person som ska ta emot ett av dina krypterat mail så finns ett förslag här: https://www.happident.info/forslag-pa-info-till-mottagare-av-krypterat-mail/

Såhär gör du för att kryptera ett mail

1. Skapa ett nytt mail

2. I rubriken skriver du först ”Krypterat:” och därefter själva ämnet på mailet.

1

3. Skicka till mottagare

Mottagare av krypterat mail

Såhär ser det ut för mottagaren av ett krypterat mail:

 2

Skickar du mailet inom organisationen (dvs. till någon med en Happident-mailadress) kan mottagaren läsa direkt i outlook/webbläsaren eller så kan man behöva trycka på ”läs meddelandet”. Om du skickar mailet till en mottagare utanför organisationen (dvs. någon som inte har en Happident-mailadress), får mottagaren istället följande instruktioner för att kunna läsa mailet och kan läsa genom att antingen logga in via sitt google-konto eller med ett engångslösenord.

3

Svara på krypterat mail

När du svarar på ett krypterat mail så blir även ditt svar krypterat per automatik. Om du vill svara utan att kryptera ditt meddelande (eftersom mailet inte innehåller personuppgifter) måste du skapa en ny mailtråd.

Krypterade mail

Givet att vi behöver skicka krypterade mail till personer utanför organisationen så kanske de har frågor kring detta och då hoppas vi att denna beskrivning kan leda till att ni får färre följdfrågor. Ett förslag är att ni skickar ett ”vanligt” mail med denna beskrivning innan ni skickar det krypterade mailet till mottagaren.

Att ta emot ett krypterat mail

Att ta emot ett krypterat mail

På grund av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018 behöver vi tänka på hur vi skickar personuppgifter via mail och kryptera alla mail som innehåller känslig information. Vi kommer att skicka ett krypterat mail till dig och nedan är kort information om hur du gör för att öppna mailet. Om det uppstår problem, vänligen hör av dig till oss så kontaktar vi vår IT-leverantör för att få hjälp med att lösa problemet.

Såhär ser det ut för dig när du tar emot ett krypterat mail. Tryck på ”läs meddelande”:

2

Du får då följande instruktioner för att kunna läsa mailet och det gör du genom att antingen logga in via ditt google-konto (om du har ett sådant) eller med ett engångslösenord.

3

När du svarar på ett krypterat mail så blir även ditt svar krypterat per automatik. Om du vill svara utan att kryptera ditt meddelande måste du skapa en ny mailtråd.

 

Du kan också kryptera ditt svar genom att skriva Krypterat: först i ämnesraden.

Arbetsmiljöpolicy

OraSolv Clinics AB och Happident ämnar ha branschens mest välmående medarbetare. För att uppnå detta har vi generösa förmåner som täcker både fysiska och psykiska aspekter av hälsa och uppmuntrar våra medarbetare att nyttja dem. Skyddsombuden utgör en viktig roll hos oss för att utveckla både den fysiska- och psykiska arbetsmiljön och vi uppmuntrar dem att löpande utbilda sig i arbetsmiljöfrågor på arbetstid. Vi uppmuntrar delaktighet från skyddsombuden i alla förändringar som görs på arbetsplatsen och ser dem som en värdefull samarbetspartner i det löpande arbetsmiljöarbetet där vi alltid kan förbättra oss.

Happidents ledare ska ha ett situationsanpassat ledarskap och kontinuerligt utveckla det efter varje medarbetares unika behov för att främja den psykosociala arbetsmiljön och hålla medarbetarna motiverade med en hög arbetstillfredsställelse. Vi strävar efter att i största möjliga mån anpassa arbetets utformning efter varje medarbetares vilja och förutsättningar: på varje enskild klinik, genom vår klustermodell samt interna utbildning Happi Academi. Vi vill att alla våra medarbetare upplever sig ha de verktyg och den kompetens de behöver och att de kontinuerligt får möjlighet att utveckla både sig själva och sina medarbetare. Det är viktigt för OraSolv Clinics AB och Happident att medarbetarna upplever sig ha en bra balans mellan arbete och privatliv för att motverka stress, varför vi har extra ledighetsdag i samband med flytt, bröllop och liknande -vilket vi erinrar våra medarbetare att nyttja.

Bolagets ledning strävar efter att ge bästa möjliga stöd till chefer och ledare genom kontinuerlig information, medbestämmande och stöd för att alla ska känna att de har de resurser de behöver för att driva den enskilda kliniken på bästa möjliga sätt. Ledningen verkar för en öppen feedback-kultur där alla funktioner hela tiden kan förbättras och arbetar för att involvera chefer och ledare på bästa sätt i beslut som tas.

Uppdaterad den 6/9-2018